Prelegenci

Dariusz Łazar

Absolwent SGH. Doktor nauk technicznych w IBS PAN. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów informatycznych, w opracowywaniu strategii informatyzacji oraz w zarządzaniu projektami. Ekspertem Unii Europejskiej w projektach w Azerbejdżanie i Mołdawii. Kierownik projektu „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.


Back to Top