Prelegenci

Sylwia Zawartka

Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, zakończoną egzaminem radcowskim w roku 2010. W roku 2003 uzyskała tytuł licencjata filologii angielskiej. Obecnie jest radcą prawnym w Dolnoślaskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz prowadzi własną praktykę zawodową w ramach Kancelarii Radcy Prawnego we Wrocławiu. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z pracą w jednostkach administracji publicznej i funkcjonowaniem organów administracji rządowej, w tym zespolonej administracji rządowej w województwie. Jest długoletnim praktykiem w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w związku z wykonywaniem czynności nadzorczych przez organ administracji rządowej i udzielaniem bieżącego wsparcia prawnego tym jednostkom dotyczącego ustrojowego, procesowego i materialnego prawa samorządowego. Prowadzi kompleksową i bieżącą obsługę prawną organów administracji rządowej, w tym organów administracji zespolonej w województwie, a także jednostek budżetowych stanowiących aparat pomocniczy tych organów. Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów cywilnych, w których stroną jest jednostka Skarbu Państwa, w szczególności dotyczących odszkodowań i zadośćuczynienia za szkody na osobie i w mieniu wyrządzone przez funkcjonariuszy publicznych, a także odszkodowań za tzw. „bezprawie legislacyjne”. Wielokrotnie występowała przed sądami administracyjnymi prowadząc sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, postępowania związane z dostępem do informacji publicznej, a także postępowania o naruszenie zakazów antykorupcyjnych przez funkcjonariuszy samorządowych. Autorka publikacji w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i Miesięczniku „Pracownik Samorządowy”.

Back to Top