Prelegenci

Anna Wyroba

Absolwentka kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na stanowisku Dyrektora Departamentu Organizacyjnego - Dyrektor Urzędu. Od 6 lat pełni funkcję Członka Zarządu w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie. Współpracuje jako wykładowca na studiach podyplomowych z PK i MSAP działającą w strukturze UE w Krakowie. Uczestniczyła w projektach m.in.: „Vademecum publicznych służb zatrudnienia”, „Szkolenia generalne dla członków korpusu służby cywilnej”, współautorka poradnika z wzorami dokumentów „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w samorządzie” Wydawnictwo Municipium S.A., współpracowała przy zmianie ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie uwarunkowań prawnych zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej. Trener na liście MSWiA w zakresie wdrażania II etapu reformy administracji publicznej w Polsce, członek Kapituły Konkursu „Wzorcowy Urząd w Małopolsce”. Prowadziła szkolenia z zakresu m. in.: zadań administracji publicznej, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, organizacji finansowej kontroli wewnętrznej w samorządzie, oświadczeń majątkowych, outsourcingu w administracji publicznej, odpowiedzialności pracowników samorządowych, nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych, podstaw pracy urzędnika w ramach szkoleń adaptacyjnych, dostępu do informacji publicznej, zarządzania wiedzą; systemu ocen pracowniczych w administracji publicznej, kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością /ZSZJ/, Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w administracji.


Back to Top