Organizacyjne

V Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy odbędzie się :

26-27 czerwca 2018 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

centrumKoszt udziału w V Ogólnopolskim Seminarium Sekretarzy

 

Oferta Specjalna dla JST– oferta ważna do 30 kwietnia 2018 r. Zamiast 649 zł + 23% VAT

 • Udział w konferencji dla pierwszej osoby: 499,00 zł + 23% VAT
 • Udział w konferencji dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej Instytucji – 399, 00 zł + 23% VAT

W przypadku rejestracji w dniach: 1.05–31.05.2018 r.:

 • Udział w konferencji dla pierwszej osoby: 599,00 zł + 23% VAT
 • Udział w konferencji dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej Instytucji – 499, 00 zł + 23% VAT

Opłata dla uczestników biznesowych: 1490 zł + 23% VATWarunki uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez MUNICIPIUM SA

1. Organizatorem szkoleń, seminariów i konferencji (zwanych dalej łącznie „wydarzeniami”) jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM z siedzibą w Warszawie przy ul. Konduktorskiej 18/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069503, Nr REGON 006375209, zwana dalej "Organizatorem".

2. Warunkiem udziału w wydarzeniach jest przesłanie przez uczestnika lub podmiot zgłaszający wypełnionej karty zgłoszenia pocztą na adres Organizatora lub faksem na numer (22) 390 91 80 lub (22) 858 84 37, albo wypełnienie i wysłanie karty zgłoszenia ze strony internetowej wydarzenia. Karty zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionej karty zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.

3. Najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem wydarzenia Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zgłoszeniu adres prześle uczestnikom potwierdzenie udziału w wydarzeniu wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących wydarzenia oraz szczegółów dotyczących opłat za wydarzenie. Najpóźniej na 3 dni przed terminem wydarzenia organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub zmiany jego terminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzenia.

5. Opłatę za wydarzenie należy uiścić przed wydarzeniem na numer konta wskazany na karcie zgłoszenia. W uzasadnionych sytuacjach, uzgodnionych z Organizatorem, dopuszcza się płatność na podstawie wystawionej po wydarzeniu faktury VAT. W sytuacjach opisanych w zdaniu poprzednim faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty wydarzenia lub zostanie wręczona podczas wydarzenia. Płatność opłaty za wydarzenie na podstawie faktury VAT powinna nastąpić w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

6. Organizator dopuszcza możliwość dokonania przedpłaty na podstawie faktury proforma, która zostanie doręczona uczestnikowi za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej. O wyborze ww. formy płatności uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora pisemnie na karcie zgłoszenia.

7. O ile w ofercie nie podano inaczej, opłata za wydarzenie obejmuje: udział w wydarzeniu, poczęstunek podczas przerwy kawowej, lunch. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania wydarzenia, o ile nie jest to uwzględnione w ofercie konkretnego wydarzenia.

8.1. Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu musi mieć formę pisemną i powinna być przesłana w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora.

8.2. Warunki rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu zostaną każdorazowo określone dla konkretnego wydarzenia i zamieszczone na karcie zgłoszenia.

8.3. W przypadku braku odmiennej informacji na karcie zgłoszenia, Organizator zwraca wniesione przez rezygnującego uczestnika opłaty według następujących zasad:

 • w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni przed wydarzeniem – zwrot 100% opłaty

 • w przypadku rezygnacji powyżej 14 dni przed wydarzeniem – zwrot 50 % opłaty

 • w przypadku rezygnacji powyżej 7 dni przed wydarzeniem – zwrot 20 % opłaty

 • w przypadku rezygnacji poniżej 7 dni przed wydarzeniem – opłata nie jest zwracana

8.4. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu.

9. W zastępstwie osoby zgłoszonej do udziału w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik podmiotu zgłaszającego. Zmiana wymaga powiadomienia Organizatora w formie pisemnej, najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem. W uzasadnionych przypadkach, uzgodnionych z Organizatorem, powiadomienie o zmianie uczestnika może nastąpić w terminie krótszym niż 7 dni przed wydarzeniem.

10. W przypadku nieobecności uczestnika na wydarzeniu, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa osób, a także do anulowania wcześniej przyjętego zgłoszenia bez podawania przyczyny. W takim przypadku Organizator poinformuje uczestnika o nieprzyjęciu lub anulowaniu zgłoszenia.

12. W przypadku wyczerpania miejsc, nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa osób, anulowania wcześniej przyjętego zgłoszenia lub odwołania wydarzenia wpłacona opłata za udział w wydarzeniu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu faksem lub pocztą elektroniczną przez uczestnika numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania ww. informacji.

13.1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące wydarzeń w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.

13.2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania.

13.3. Organizator wydarzenia nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach lub w wydanych certyfikatach w przypadku podania przez uczestnika wydarzenia w formularzu rejestracyjnym błędnych danych osobowych w tym danych niezbędnych do wystawienia faktury.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas wydarzenia, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie dopuszczają ograniczenia odpowiedzialności Organizatora.

15. Podmiot zgłaszający uczestnika ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez uczestnika, za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione przez niego na wydarzeniu, a także za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestnika.

16. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jak również stosowania się do instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do dalszego uczestnictwa w wydarzeniu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć w trakcie wydarzenia oraz utrwalania jego przebiegu. Dokumentacja fotograficzna i filmowa zawierająca wystąpienia i wizerunek uczestników może zostać wykorzystana w publikacjach Organizatora oraz na jego stronach internetowych.

18. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszych Warunków Uczestnictwa, a także jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i podmiotu zgłaszającego Organizatora dla celów organizacji i uczestnictwa w wydarzeniu.

19. Administratorem Danych jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna „MUNICIPIUM” z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Konduktorska 18/7, 00-775 Warszawa, REGON: 006375209, dane zbierane i przetwarzane zgodnie z wyżej wymienionymi celami, bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.).

20. Uczestnik i podmiot zgłaszający w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Hotele

POLONIA PALACE HOTEL

 • Al. Jerozolimskie 45
 • 00-692 Warszawa
 • tel.: + 48 22 31 82 800
 • fax: + 48 22 31 82 801
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • www.poloniapalace.com
campa

 

Hotel Polonia Palace zlokalizowany jest w sercu Warszawy, w pobliżu centrów handlowych, biznesowych, finansowych oraz rozrywki i kultury. Dworzec Kolejowy Warszawa Centralna znajduje się w odległości 500 m od hotelu. Międzynarodowe Lotnisko im. F. Chopina można dotrzeć w 20-30 minut (około 8 km). Taksówki i prywatne limuzyny dostępne są na życzenie. Stacja metra, a także autobus, którym można dojechać na lotnisko krajowe i międzynarodowe, są usytuowane naprzeciwko hotelu.

Pobierz formularz rejestracji


HOTEL METROPOL

 • ul. Marszałkowska 99a
 • 00-693 Warszawa
 • tel.: +48 22 32 53 100
 • fax: + 48 22 62 86 622
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • www.hotelmetropol.com.pl
campa

 

Hotel Metropol mieści się w samym centrum Warszawy, tuż naprzeciwko Pałacu Kultury i Nauki. W sąsiedztwie znajdują się: centrum handlowe Złote Tarasy, międzynarodowe firmy, teatry i restauracje. Dworzec Kolejowy Warszawa Centralna oddalony jest 500 m od hotelu, stacja Metro Centrum – 100 m. Międzynarodowe Lotnisko im. F. Chopina znajduje się ok. 8 km (20-30 minut) od hotelu. Taksówki dostępne są na życzenie. Przed hotelem jest parking dla gości hotelowych.

Pobierz formularz rejestracji


HOTEL MDM

 • pl. Konstytucji 1
 • 00-647 Warszawa
 • tel.: + 48 22 33 91 600
 • fax: + 48 22 33 91 608
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • www.hotelmdm.com.pl
campa

 

Hotel MDM położony jest w centrum Warszawy, przy jednym z głównych placów miasta – placu Konstytucji, niedaleko Politechniki Warszawskiej, w pobliżu centrów biznesowych, kulturalnych i wielu restauracji. Dworzec Kolejowy Warszawa Centralna znajduje się w odległości 1 km od hotelu. Międzynarodowe Lotnisko im. F. Chopina oddalone jest o 7 km (20-30 minut) od hotelu.

Pobierz formularz rejestracjiBack to Top